top of page

Business Development (EV)

Responsible for

Develop business model and acquire dealerships for EV

 • วางแผนพัฒนาแผนการขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและบริการที่เหมาะสมกับผู้ซื้อและตรงกับความต้องการของตลาด

 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า หรือ Dealership ให้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนขายสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 • วิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทางต่างๆอย่างเหมาะสม

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าหรือ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและบริการ ทั่งช่องทาง online/offline

 • วางแผนและพัฒนากลยุทธการขาย Price strategy ที่เหมาะสม 

 • ศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับโครงการภายในบริษัท

 • ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดร่วมกันให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  เช่น  Competency / KPIs / Skill Level / ความปลอดภัย / 5 ส. / ISO  เป็นต้น

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่ประกาศออกใช้โดยผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือโดยนโยบายของบริษัท

Qualifications

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรม, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์การด้านการพัฒนาการตลาดและบริหารโครงการ 5 ปีขึ้นไป

 • ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน

Benefits

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

 • งานที่รับมอบหมายมีความหลากหลาย

 • บริษัทสนับสนุนการอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน

 • สถานที่ทำงานเดินทางสะดวกจากสถานี BTS อารีย์

 • ประกันสุขภาพและประกันสังคม

 • วันลาพักร้อน และวันหยุดประจำปี

How to apply

bottom of page