top of page

CAREER

AVAILABLE POSITION

*

Senior Software Developer (Full-Stack)

Responsible for :

 • วางแผนการพัฒนาโปรดักท์ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และบริหารทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นตาม Timeline ที่กำหนด

 • ทำการวิเคราะห์ Performance ของโปรดักท์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

 • ทำงานร่วมกับ Back-end, Designer และ Business Analyst เพื่อร่วมออกแบบ Feature ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และน่าใช้

 • ตรวจสอบความถูกต้องหรือประเมินความเสี่ยงของวิธีการจัดการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์นำเสนอ เพื่อใช้ประเมิน Timeline ที่ตอบโจทย์ในแง่ธุรกิจ

*

Software Developer (Full-Stack)

Responsible for

 • วางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรดักท์ที่สอดคล้องกับ Timeline แผนธุรกิจ 

 • ทำการวิเคราะห์ Performance ของโปรดักท์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

 • ทำงานร่วมกับ Back-end, Designer และ Business Analyst เพื่อร่วมออกแบบ Feature ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และน่าใช้

 • นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม รอบคอบ รวดเร็ว ตรวจสอบความถูกต้องหรือประเมินความเสี่ยงของวิธีการจัดการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ 

*

Graphic & Motion Designer

Responsible for

 • รับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดทั้ง Offline และ Online อาทิ Website, Social media, Brochure หรืองาน Event กรณีมีจัดบูธกิจกรรม

 • สามารถคิด Storyboard เพื่อใช้พัฒนาคลิปวิดิโอหรือ Motion graphics ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจหรือลูกค้าได้

 • ดูแลรับผิดชอบ Content บน Website และ Social media ของบริษัท

 • วางแผนตารางเวลาการทำงานร่วมกับ Business Development และ Marketing team

*

Business Development (B2B)

Responsible for

 • วางแผนพัฒนาแผนการขายสินค้าในลักษณะของ B2B สามารถคิดออกแบบบริการที่เหมาะสมกับผู้ซื้อและตรงกับความต้องการของตลาด
  ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า หรือ Supplier, Distributor ให้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนขายสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 • วิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทางต่างๆอย่างเหมาะสม

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าหรือ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและบริการ ทั่งช่องทาง online/offline

*

Business Development (EV)

Responsible for

 • วางแผนพัฒนาแผนการขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและบริการที่เหมาะสมกับผู้ซื้อและตรงกับความต้องการของตลาด

 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า หรือ Dealership ให้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนขายสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 • วิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในช่องทางต่างๆอย่างเหมาะสม

 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าหรือ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและบริการ ทั่งช่องทาง online/offline

*

Sales

Responsible for

 • เรียนรู้โปรดักท์หรือสินค้าที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการการใช้งาน

 • ติดตามงานขายกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปิดงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดทำแผนงานขายและคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจ

 • ดูแลช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเก่า

bottom of page